„Daj mi dusze, resztę zabierz.” - Ksiądz Bosko

STATUT

Parafialnej Rady Ekonomicznej w Archidiecezji Częstochowskiej

 

Wyciąg

I. Cel Rady

1. Kodeks Prawa Kanonicznego nakazuje powołać w każdej parafii Parafialną Radę Ekonomiczną, której zadaniem jest wspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. Jej opinie mają być pomocne dla proboszcza
w podejmowaniu właściwych decyzji w sprawach ekonomicznych (por. kan. 537 KPK).

II. Charakter Parafialnej Rady do spraw Ekonomicznych

1.  Powołanie Parafialnej Rady do spraw Ekonomicznych (zwanej dalej Radą Ekonomiczną) jest obowiązkiem każdego proboszcza (por. kan. 537).

2-3 (…).

4.  Członkowie Rady Ekonomicznej wykonują swe funkcje dla dobra Kościoła i nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

5-6 (…)

7.  Proboszcz ma głos decydujący w sprawach zarządu dobrami materialnymi parafii i tylko on podejmuje wiążące decyzje. Powinien jednak roztropnie brać pod uwagę głos Rady Ekonomicznej.

8-9 (…)

III.     Zadania Rady Ekonomicznej

1. Rada Ekonomiczna:

a)  wspomaga proboszcza w zarządzie majątkiem parafialnym (…);

b) planuje inwestycje i remonty oraz pomaga w ich realizacji;

c)  troszczy się o zdobywanie środków na powyższe cele, poza zwyczajnymi ofiarami wiernych.

2.  Proboszcz zobowiązany jest do wysłuchania opinii Rady w następujących sprawach:

a)  angażowanie stałych i czasowych pracowników parafialnych;

b)  remont obiektów parafialnych;

c)  budowa nowych obiektów i rozbiórka istniejących;

d)  zmiana przeznaczenia budynków;

e)  kupno i sprzedaż gruntów i nieruchomości;

f)   dzierżawa gruntów;

g)  najem budynków parafialnych;

h)  zaciąganie kredytów;

i)   podejmowanie działalności gospodarczej przez parafię.

3.  Rada winna mieć do wglądu następujące dokumenty:

a)  inwentarz dóbr parafialnych;

b)  wypis z ksiąg wieczystych potwierdzający własność nieruchomości należących do parafii;

c)  umowy pracownicze;

d)  umowy najmu i dzierżawy;

e)  polisy ubezpieczeniowe;

d)  dokumenty dotyczące opłat za media, z których korzysta parafia (…);

e)  korespondencji z Kurią Metropolitarną dotyczącą spraw ekonomicznych parafii;

f)   księgi protokołów posiedzeń Parafialnej Rady Ekonomicznej.

4.  (…)

5.  Na początku roku kalendarzowego proboszcz przedstawia Radzie do zaopiniowania budżet parafii oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za miniony rok. Podpisane przez Radę i zaopatrzone w jej uwagi sprawozdanie, winno zostać przesłane do Kurii Metropolitalnej.

6.  Proboszcz przed opuszczeniem parafii ma obowiązek przygotować wraz z Radą sprawozdanie o stanie ekonomicznym parafii dla swego następcy. Odpis tego sprawozdania powinien otrzymać również Ekonom Archidiecezji.

IV. Skład Parafialnej Rady Ekonomicznej.

1.  Członkami Rady Ekonomicznej  mogą być katolicy świeccy "odznaczający się odpowiednią wiedzą, roztropnością i uczciwością" (kan. 228 § 2), zaangażowani
w życie parafii.

2-5 (…)

V. Powoływanie Parafialnej Rady Ekonomicznej.

1.  Parafialna Rada Ekonomiczna ma zadania doradczo-konsultacyjne, dlatego nie jest organem wybieralnym przez parafian.

2.  Członków Rady Ekonomicznej powołuje proboszcz. Przed ich powołaniem, powinien proboszcz rozeznać, czy przewidziane osoby spełniają wymagane warunki.

3-4 (…)

5. Przed objęciem funkcji członkowie Rady składają - podczas niedzielnej Mszy św. - następujące przyrzeczenie: „Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej   Rady  ds. Ekonomicznych będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa. Tak mi dopomóż Bóg oraz Święta Ewangelia, której ręką dotykam".

VI. Kadencja Rady Ekonomicznej.

1.  Członkowie Rady Ekonomicznej powołani są na okres 3 lat. (…)

2.  W przypadku wakansu urzędu proboszcza a także zmiany na stanowisku proboszcza, Parafialna Rada Ekonomiczna ulega rozwiązaniu. Nowy proboszcz powinien na nowo powołać Parafialną Radę Ekonomiczną.

3.  (…)

4.  Postępowanie budzące publiczne zgorszenie, a także w przypadku powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności na zebraniach Rady Ekonomicznej, poszczególny jej członek może być zwolniony przed upływem kadencji. (…).

5.  (…).

VII. Zebrania Parafialnej Rady Ekonomicznej.

1.  Rada Ekonomiczna powinna odbywać swoje zebrania przynajmniej dwa razy
w roku.

2.  Zebranie zwołuje proboszcz z własnej inicjatywy lub z inicjatywy przynajmniej dwóch członków Rady Ekonomicznej.

3.  O terminie zebrania wszyscy członkowie Rady powinni być powiadomieni przez proboszcza co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady.

4.  Tematyka obrad jest ustalana przez proboszcza lub przez członków Rady Ekonomicznej.

5.  Członkowie Rady Ekonomicznej zobowiązani są do zachowania dyskrecji.

6.  (…).

7.  Według uznania proboszcza, można podawać w ogłoszeniach parafialnych informacje o sprawach omawianych przez Radę Ekonomiczną.

8.  (…)

VIII.   Przepisy końcowe

1.  (…)

2.  Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Niniejszy Statut Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych zatwierdzam


ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

Częstochowa, 14 września 2009 r.

L.dz. 925