"Eucharystia: najskuteczniejszy pokarm powołania." - Ksiądz Bosko

Zarządzenie wyborów Parafialnych Rad Duszpasterskich w Archidiecezji Częstochowskiej

 1. Znaczenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) w pastoralnej trosce proboszcza o parafian podkreśla ustawodawstwo kościelne powszechne i diecezjalne.

a) W myśl „Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Częstochowskiej" podstawowym celem PRD jest współodpowiedzialne wspieranie proboszcza w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej.

2. Przypominając rolę Parafialnych Rad Duszpasterskich w życiu parafii, zarządzam w całej Archidiecezji Częstochowskiej, w niedzielę 18 listopada, wybory do tychże rad w oparciu o statut i zasady wyborów do PRD.

3. Zgodnie z obowiązującymi zasadami wyborów, miesiąc przed wyborami, tj. od niedzieli 21 października należy rozpocząć proces zgłaszania kandydatów, których listę należy zamknąć do soboty 10 listopada.

4. Zachowując punkty 4.2.-4.4. „Zasad wyborów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej", nazwiska kandydatów należy podać do wiadomości publicznej w niedzielę 11 listopada.

5. Natomiast w niedzielę 18 listopada należy przeprowadzić wybory do PRD spośród zgłoszonych kandydatów, po czym ukonstytuować skład PRD.

6. Zgodnie z punktem 3.3.1. „Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Częstochowskiej" do składu rady należy włączyć z mianowania reprezentantów ruchów, wspólnot modlitewnych i stowarzyszeń katolickich działających w parafii, z parafialnymi zespołami Caritas i młodzieżą włącznie.

7. W myśl punktu 13. „Zasad wyborów Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Częstochowskiej" z uzasadnionych racji duszpasterskich Arcybiskup Metropolita Częstochowski może odłożyć w czasie wybory do PRD w danej wspólnocie parafialnej. W takiej sytuacji z wnioskiem do kanclerza Kurii Metropolitalnej występuje proboszcz najpóźniej do 20 października br.