"Wystarczy, że jesteście młodzi, abym was bardzo kochał." - Ksiądz Bosko

Zasady wyborów Parafialnych Rad Duszpasterskich w Archidiecezji Częstochowskiej

1.    Kandydatami na członków do Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) są pełnoletni (tzn. liczący przynajmniej 18 lat) katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką.

2.    Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom danej wspólnoty parafialnej.

3.    Wyboru członków PRD i jej wiceprzewodniczącego należy dokonać zgodnie z Statutem Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Częstochowskiej. Niniejsze zasady są jego uściśleniem.

4.    Wybór członków PRD dokonuje się jednocześnie w całej Archidiecezji   Częstochowskiej w terminie określonym przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego.

a)  Miesiąc przed wyborami rozpoczyna się proces zgłaszania kandydatów na członków rady. Nazwiska kandydatów są przekazywane w formie pisemnej proboszczowi. Lista kandydatów zostaje zamknięta tydzień przed wyborami.

b)  Liczba zgłoszonych kandydatów do PRD musi być większa od liczby miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów w radzie. Jeśli ogół wiernych nie zgłosi należytej liczby kandydatur, listę kandydatów należy uzupełnić poprzez konsultację przeprowadzoną przez osoby należące do PRD z urzędu.

c)  Jeśli w dużych ośrodkach miejskich zgłoszonych zostanie wielu kandydatów, w celu zapewnienia skuteczności wyborów, należy ograniczyć się do podania najczęściej powtarzających się nazwisk kilkunastu kandydatów. Wówczas górną granicę przyjętych kandydatur obliczamy tak, aby na każde miejsce w PRD w wyniku wyborów przypadało nie więcej niż dwóch kandydatów.

d)  Tydzień przed wyborami proboszcz informuje wszystkich wiernych o nazwiskach zgłoszonych kandydatów i udostępnia im listy wyborcze ułożone alfabetycznie. Każda lista wyborcza do PRD zawiera następujące informacje o kandydatach: imię, nazwisko, rok urodzenia, zawód i ulicę zamieszkania (ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych nie wymaga się podania na liście dokładnego adresu zamieszkania np. numeru domu).

5.    W przypadku powstania konfliktu lub uzasadnionych wątpliwości, czy dana osoba może kandydować do PRD, sprawę rozstrzyga kanclerz Kurii Metropolitalnej, zaś same wybory odbywają się w późniejszym  terminie,  po  wyjaśnieniu  wszystkich kontrowersji.

6.    W dniu wyborów przeprowadzanych po każdej Mszy św., w myśl punktu 4.3, każdy z głosujących wybiera spośród przedstawionych na karcie wyborczej kandydatów dwa nazwiska, stawiając przy nich znak „X".  Jeśli  na karcie  wyborczej wierny zaznaczy więcej niż dwa nazwiska, tylko dwa pierwsze będą uwzględnione przy podsumowaniu wyników wyborów.

7.    Po oddaniu głosu, wierni składają karty wyborcze do przygotowanych   koszyków (np. przy wyjściu z kościoła) albo do urn wyborczych, wystawionych w odpowiednim pomieszczeniu parafii.

8.    Głosy oddane na kandydatów, którzy wcześniej nie znaleźli się na liście    osób zgłoszonych do kandydowania, są uznane za nieważne.

9.    Podliczenia głosów dokonuje specjalna komisja wyborcza złożona z 2-5 osób wyznaczonych przez proboszcza. Komisja sporządza protokół z wyborów i zachowuje oddane karty wyborcze przez miesiąc.

10. Podanie wyników wyborów oraz pełnego składu PRD do publicznej wiadomości następuje po upływie tygodnia od dnia wyborów, w ramach  ogłoszeń duszpasterskich.

11. W przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń co do formalnej poprawności przeprowadzonych wyborów, odwołanie do kanclerza Kurii Metropolitalnej można złożyć w ciągu dwóch tygodni od dnia wyborów.

12. Po ogłoszeniu wyników wyborów do PRD, jej nowi członkowie zastępują     dotychczasowych członków rady.

13. Arcybiskup Metropolita Częstochowski może odłożyć w czasie wybory do   PRD w danej wspólnocie, jeśli za utrzymaniem kadencji dotychczasowej PRD przemawiają uzasadnione racje duszpasterskie. W takiej sytuacji z wnioskiem do kanclerza Kurii Metropolitalnej występuje proboszcz.