"Szatan boi się ludzi radosnych." - Ksiądz Bosko

Spotkanie 8

Założenie Kościoła i cechy prawdziwego Kościoła Chrystusowego

Jezus Chrystus – jedynym zbawicielem świata

Moment założenia Kościoła:

 • Powołanie Apostołów
 • Rozesłanie Apostołów na głoszenie ewangelii
 • Z boku Chrystusa na Krzyżu
 • Gdy zmartwychwstał Jezus
 • Gdy posłał Ducha Świętego

Apostołowie:

 • Szymon zwany Piotrem (Kefas), syn Jony (Jonasza),
 • Andrzej, brat Szymona Piotra,
 • Jakub (zwany Większym), syn Zebedeusza
 • Jan, syn Zebedeusza, brat Jakuba - Ewangelista
 • Filip,
 • Bartłomiej – Natanael,
 • Tomasz (zwany Didymos)
 • Mateusz – Lewi - Ewangelista
 • Jakub, syn Alfeusza
 • Szymon (zwany Gorliwym)
 • Juda Tadeusz, syn Jakuba
 • Judasz Iskariota, zdrajca Jezusa; po jego śmierci wybrany został Maciej.

Wierni zobowiązani są wyznawać, że istnieje historyczna ciągłość — zakorzeniona w sukcesji apostolskiej — pomiędzy Kościołem założonym przez Chrystusa i Kościołem katolickim: «To jest jedyny Kościół Chrystusowy (...), który Zbawiciel nasz po zmartwychwstaniu swoim powierzył do pasienia Piotrowi (por. J 21, 17), zlecając jemu i pozostałym apostołom, aby go krzewili i nim kierowali (por. Mt 28, 18 nn.), i który założył na wieki jako 'filar i podwalinę prawdy' (1 Tm 3, 15). Kościół ten, ustanowiony i zorganizowany na tym świecie jako społeczność, trwa w (subsistit in) Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie (communio)».

Natomiast Wspólnoty kościelne, które nie zachowały prawomocnego Episkopatu oraz właściwej i całkowitej rzeczywistości eucharystycznego misterium, nie są Kościołami w ścisłym sensie; jednak ochrzczeni w tych Wspólnotach są przez chrzest wszczepieni w Chrystusa i dlatego są w pewnej wspólnocie, choć niedoskonałej, z Kościołem. Chrzest bowiem sam w sobie zmierza do osiągnięcia pełni życia w Chrystusie poprzez integralne wyznawanie wiary, Eucharystię i pełną komunię w Kościele.

Dominus Jesus nr 17